Trống Cơ

Sắp xếp
  • Nổi bật
  • → | Tên Từ A - Z
  • ← | Tên Từ Z - A
  • ↑ | Giá Từ Thấp - Cao
  • ↓ | Giá Từ Cao - Thấp

  • Nổi bật
  • → | Tên Từ A - Z
  • ← | Tên Từ Z - A
  • ↑ | Giá Từ Thấp - Cao
  • ↓ | Giá Từ Cao - Thấp

Giá Sản Phẩm

Giá Sản Phẩm:
0₫ - 300.000.000₫

Loại Sản Phẩm

Trống Cơ Pearl Export EXX725S/C (EXX22/10/12/16 + HWP830) - Việt Music

Trống Cơ Pearl Export EXX725S/C (EXX22/10-12/16/14 + HWP830)

Giá thông thường 18.950.000₫
Smokey Chrome
Jet Black
Pure White
Mirro Chrome
Grindstone Sparkle
High Voltage Blue
Burgundy
Trống Cơ Yamaha PHX Phoenix - Việt Music

Trống Cơ Yamaha PHX Phoenix

Giá thông thường 300.000.000₫
Matte Natural
Textured Black Sunburst / Textured Finish / Ash
Sapphire Fade / Gloss Finish / Ash
Garnet Fade / Gloss Finish / Ash
Turquoise Fade / Gloss Finish / Ash
Textured Amber Sunburst / Textured Finish / Ash
Black Cherry Sunburst
Polar White
Matte Black
Maple Gold Matte Natural
Maple Gold Matte Black
Maple Gold Polar White
Maple Gold Black Cherry Sunburst
Ash Gold Texture Amber Sunburst
Ash Gold Sapphire Fade
Ash Gold Garnet Fade
Ash Gold Textured Black Sunburst
Ash Gold Turquoise Fade
Trống Cơ Tama Imperialstar IE72ZH8W (22-22/10-12/14-16/14), Matching Wood Hoops
Trống Cơ Tama Imperialstar IP52H6WBN Blacked Out Black w/Black Nickel Hardware Matching Wood Hoops - Việt Music
Trống Cơ Tama Imperialstar IP52H6W (22/10-12/16/14 + Hardware) Matching Wood Hoops - Việt Music

Trống Cơ Tama Imperialstar IE52KH6W (22/10-12/16/14), Matching Wood Hoops

Giá thông thường 18.900.000₫
Electric Yellow - ELY
Coffee Teak Wrap - CTW
Burnt Red Mist - BRM
Hairline Black - HBK
Hairline Blue - HBL
Black Oak Wrap - BOW
Natural Zebrawood Wrap - NZW
Candy Apple Mist - CPM
Vintage White Sparkle - VWS
Burgundy Walnut Wrap - BWW
Trống Cơ TAMA Cocktail Jam VD46CBCN-BOS, Bright Orange Sparkle - Việt Music

Trống Cơ Tama Cocktail-JAM CJB46C (16/10/14/12)

Giá thông thường 17.160.000₫
Bright Orange Sparkle - BOS
Midnight Gold Sparkle - MGD
Indigo Sparkle - ISP
Trống Cơ Tama Cocktail-JAM CJP44C (14/8/12/10) - Việt Music

Trống Cơ Tama Cocktail-JAM CJP44C (14/8/12/10)

Giá thông thường 13.970.000₫
Hairline Blue - HLB
Hairline Black - HBK
Candy Apple Mist - CPM
Sugar White - SGW
Trống Cơ Tama Cocktail-JAM CJP44 (14/8/12/10) - Việt Music

Trống Cơ Tama Cocktail-JAM CJP44 (14/8/12/10)

Giá thông thường 12.500.000₫
Hairline Blue - HLB
Hairline Black - HBK
Candy Apple Mist - CPM
Sugar White - SGW
Trống Cơ Tama Rhythm Mate RM52KH6 - Việt Music

Trống Cơ Tama Rhythm Mate RM52KH6 (22/12 - 10/16/14)

Giá thông thường 15.620.000₫
HLB - Hairline Blue
BK - Black
CCM - Charcoal Mist
GXS - Galaxy Silver
WH - White
WR - Wine Red
RDS - Red Stream
Trống Cơ Tama Starclassic Performer MBS42S-CAR (22/12 - 10/16) - Việt Music

Trống Cơ Tama Starclassic Performer MBS42S-CAR (22/12-10/16)

Giá thông thường 32.450.000₫
SKA - Sky Blue Aurora
Bộ trống cơ Tama Starclassic Walnut/Birch WBS42S (22/12 - 10/16) - Việt Music

Trống Cơ Tama Starclassic Walnut/Birch WBS42S (22/12 - 10/16)

Giá thông thường 45.760.000₫
LPO - Lacquer Phantasm Oyster
MBR - Molten Brown Burst
MBI - Molten Blue Ice Fade
Bộ trống cơ Tama Starclassic Performer MBS52RZS (22/12 - 10/16/14) - Việt Music

Trống Cơ Tama Starclassic Performer MBS52RZS (22/12 - 10/16/14)

Giá thông thường 36.300.000₫
MSL - Molten Steel Blue Burst
CAR - Caramel Aurora
PBK - Piano Black
Bộ trống cơ Tama Starclassic Performer MBS40RS-SKA (20/12 - 10/16) - Việt Music

Trống Cơ Tama Starclassic Performer MBS40RS-SKA (20/12 - 10/16)

Giá thông thường 33.550.000₫
SKA - Sky Blue Aurora
Trống Cơ Tama Star Walnut TW52RZS (22/10-12/16/14) - Việt Music

Trống Cơ Tama Star Walnut TW52RZS (22/10-12/16/14)

Giá thông thường 103.200.000₫
Trống Cơ Tama Star Walnut - Việt Music

Trống Cơ Tama Star Walnut

Giá thông thường 87.670.000₫
Roasted Japanese Chestnut - RSC
Grand Aqua Blue - GAQ
Garnet Japanese Sen Burst - AGJB
Indigo Japanese Sen Burst - AIJB
Atomic Orange - AMO
Satin Black Japanese Sen Burst - ASBJ
Satin Charcoal Japanese Sen - ASCS
Antique White - ATW
Antique White Japanese Chestnut - AWC
Dark Mocha Walnut for Walnut Shell Only - DMW
Light Indigo Japanese Chestnut - LIC
Piano Black - PBK
Red Burgundy Walnut for Walnut Shell Only - RBW
Smoky Blue Mist for Walnut Shell Only - SBU
Solid Candy Red - SDR
Sunny Yellow Lacquer - SYL
Smoky Black - SKB
Trống Cơ Tama Star Maple - Việt Music

Trống Cơ Tama Star Maple

Giá thông thường 205.000.000₫
Atomic Orange - AMO
Emerald Sea Curly Maple Burst - RECB
Ocean Blue Curly Maple - ROLC
Grand Aqua Blue - GAQ
Sunny Yellow Lacquer - SYL
Solid Candy Red - SDR
Piano Black - PBK
Smoky Black - SKB
Antique White - ATW
Satin Blue Metallic - SBM
Satin Antique Brown - SAB
Raspberry Curly Maple - RRCM
Gloss Natural Curly Maple - RGCM
Trống Cơ Tama Star Bubinga TB50RZSSK (20/10 - 12/14/16) - Việt Music

Trống Cơ Tama Star Bubinga TB50RZSSK (20/10 - 12/14/16)

Giá thông thường 152.460.000₫
Smoky Black - SKB
Sunny Yellow Lacquer - SYL
Natural Indian Laurel - LNTI
Dark Green Cordia - CDKG
Atomic Orange - AMO
Grand Aqua Blue - GAQ
Solid Candy Red - SDR
Piano Black - PBK
Antique White - ATW
Satin Blue Metallic - SBM
Dark Red Cordia - CDKR
Sunset Australian Acacia Burst - SAC
Pewter Blue Australian Acacia - PBA
Trống Cơ Tama Star Bubinga TB52RZSSK (22/10 - 12/14/16) - Việt Music

Trống Cơ Tama Star Bubinga TB52RZSSK (22/10 - 12/14/16)

Giá thông thường 152.460.000₫
Natural Indian Laurel - LNTI
Dark Green Cordia - CDKG
Atomic Orange - AMO
Sunny Yellow Lacquer - SYL
Grand Aqua Blue - GAQ
Solid Candy Red - SDR
Piano Black - PBK
Smoky Black - SKB
Antique White - ATW
Satin Blue Metallic - SBM
Dark Red Cordia - CDKR
Sunset Australian Acacia Burst - SAC
Pewter Blue Australian Acacia - PBA
Trống Cơ Tama Star Walnut TW42RZS (22/10-12/16) - Việt Music

Trống Cơ Tama Star Walnut TW42RZS (22/10-12/16)

Giá thông thường 87.670.000₫
Roasted Japanese Chestnut - RSC
Garnet Japanese Sen Burst - AGJB
Indigo Japanese Sen Burst - AIJB
Atomic Orange - AMO
Satin Black Japanese Sen Burst - ASBJ
Satin Charcoal Japanese Sen - ASCS
Antique White - ATW
Antique White Japanese Chestnut - AWC
Dark Mocha Walnut for Walnut Shell Only - DMW
Grand Aqua Blue - GAQ
Light Indigo Japanese Chestnut - LIC
Piano Black - PBK
Red Burgundy Walnut for Walnut Shell Only - RBW
Smoky Blue Mist for Walnut Shell Only - SBU
Solid Candy Red - SDR
Sunny Yellow Lacquer - SYL
Smoky Black - SKB
Trống Cơ Tama Star Maple - Việt Music

Trống Cơ Tama Star Maple TM52ZSSCBT (22/12 - 10/16/14)

Giá thông thường 243.250.000₫
Emerald Sea Curly Maple Burst - RECB
Ocean Blue Curly Maple - ROLC
Atomic Orange - AMO
Grand Aqua Blue - GAQ
Sunny Yellow Lacquer - SYL
Solid Candy Red - SDR
Piano Black - PBK
Smoky Black - SKB
Antique White - ATW
Satin Blue Metallic - SBM
Satin Antique Brown - SAB
Raspberry Curly Maple - RRCM
Gloss Natural Curly Maple - RGCM
Trống Cơ Tama Star Bubinga - Việt Music

Trống Cơ Tama Star Bubinga

Giá thông thường 152.460.000₫
Dark Green Cordia
Atomic Orange
Grand Aqua Blue
Sunny Yellow Lacquer
Solid Candy Red
Piano Black
Smoky Black
Antique White
Satin Blue Metallic
Natural Indian Laurel
Dark Red Cordia
Sunset Australian Acacia Burst
Pewter Blue Australian Acacia